U10B BU10-1 10   
U10B BU10-2 9   
U10B BU10-3 9   
U10B BU10-4 10   
U10B BU10-5 10   
U10G GU10-1 10   
U10G GU10-2 11   
U10G GU10-3 10   
U10G GU10-4 11   
U10G GU10-5 9   
U12B BU12-1 12   
U12B BU12-2 14   
U12B BU12-3 13   
U12B BU12-4 13   
U12G GU12-1 12   
U12G GU12-2 13   
U12G GU12-3 13   
U12G GU12-4 12   
U12G GU12-5 13   
U12G GU12-6 14   
U14B BU14-1 17   
U14B BU14-2 18   
U14G GU14-1 16   
U14G GU14-2 18   
U14G GU14-3 19   
U16B BU16-1 16   
U18G GU18-1 18    
U18B BU18-1 20